STT Biểu mẫu chi tiết
1 Danh sách hộ gia đình cần rà soát Xem chi tiết
2 DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH HỌP DÂN ĐỂ THỐNG NHẤT KẾT QUẢ RÀ SOÁT Xem chi tiết
3 DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH THỰC HIỆN NHẬN DẠNG NHANH Xem chi tiết
4 Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi rà soát Xem chi tiết
5 Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo sau khi rà soát Xem chi tiết
6 Danh sách niêm yết công khai Xem chi tiết
7 Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi phê duyệt Xem chi tiết
8 Danh sách hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo sau khi phê duyệt Xem chi tiết
9 Danh sách thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo Xem chi tiết